Põhiväärtused

Koostöö – koostöö rühma õpetajate, õpetaja abide, rühmadega, juhtkonna, teiste haridusasutuste ja huvigruppidega. Perede toetamine.

Lapsest lähtumine – lapsest lähtuv planeerimine, õpetamine ja õppimine läbi mängu ning loova tegevuse, lapse individuaalsuse arvestamine, mängule suunatus ehk eakohasus, võimetekohasus, kergemalt raskemale, tuntult tundmatule, korduv, varieeruv harjutamine, laste motiveerimine ja vabatahtlikkus, lõimumine erinevate ainete vahel teemade kaupa, pere toetamine.

Turvalisus – vastastikune usaldus, hoolimine, positiivne õhkkond, märkamine ja toetamine, kiusamisest vaba metoodika, traditsioonide austamine.

Avatus – hea suhtleja, avatud uuendustele, arengule suunatus, parima kogemuse jagamine.

Tervise väärtustamine – tervislik toitumine, õuesõpe ja liikumine, tervislik eluviis, positiivne mõtlemine.

Väärtused