Eripära

 

Metsahaldja rühm on osalenud 2022.-2023 õa programmis “Seikluste Laegas” – sõpradega liikumise ja maitsete maailmas! Seikluste Laegas on teaduspõhine 4–7-aastaste laste tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele suunatud lapsevanemaid kaasav sekkumine lasteaias. Sekkumises keskendutakse neljale põhiteemale: tervislik söömine, istumisaja vähendamine, vee joomine janu korral ja piisav liikumine.

 

Tunnen tean oskan

 

Lasva Lasteaia Pargihaldjas koolieelikud osalevad ohutusprojektis: TUNNEN. TEAN. OSKAN, mille raames lapsed saavad uusi teadmisi ja kogemusi, kuidas ohuolukordades käituda ning neid olukordi ennetada.

 

 

 

 

Võro keele pesa

Lasteaed on liitunud 2013. a „Keelepesa“ programmiga, milles osaleb üks rühm. Keelepesa töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes üks kord nädalas oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt. Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma.

 

 

 

Kiusamisest vabaks

„Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitus lasteaed 2013. aastal, mille järgi töötab 2rühma. “Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult.

 

 

Tervist edendav lasteaed

Kuulume alates 2016 a Tervist Edendav Lasteaed –võrgustikku. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega, on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas.

Lasva Lasteaed Pargihaldjas tervisedendamise üldeesmärk on: Positiivsete eeskujude toel kujuneb lastel arusaam tervislikust eluviisist ja kinnistuvad tervisekäitumise harjumused.