Lasteasutuse juhtmõte, eesmärgid 2020/21

Juhtmõte: AVASTAN JA KOGEN MAAILMA ENDA ÜMBER KÕIKIDE OMA MEELTEGA

Märksõnad: lapsest lähtumine, loovus, mängulisus, sotsiaalsed oskused, erivajadustega lapsed, mitmekesine õpikeskkond, projektõppe rakendamine (praktiline tegutsemine), õppeprotsessi terviklikkus ja lõimitus, paindlikkus, kaasaegsete innovaatiliste meetodite, vahendite kasutamine, koostöö huvigruppidega

Peaeesmärk: Lapsele on loodud võimalused ise maailma avastada ja kogeda.

  • Lapsel on soov aktiivselt liikuda ja ta on teadlik tervislikest eluviisidest, sh vaimne tervis, sotsiaalsed oskused.
  • Lapse individuaalse arengu ja erisuste (ka andekuse) varajane märkamine ja toetamine koostöös lapsevanema ja tugisüsteemidega.
  • Lasteasutuses on loodud õpikeskkond, mis toetab kõikide laste õpihimu, iseseisvust, on eakohane, turvaline ja arendav.
  • Projektõppe rakendamine, mida toetavad õuesõpe, avastus- ja uurimusõpe, digiõpe. Õppimine kõikide meeltega, loovtööd, loovmängud. Õppeprotsessi terviklikkus ja lõimitus, paindlikkus.

Lasteaia missioon
Meie lasteaias saab iga laps arendavas, turvalises ja sõbralikus keskkonnas olla laps ning minna kooli enesekindlana, kaaslastega arvestava ja õpihimulisena.

Visioon
Meie lasteaed on kõige lapsesõbralikum, mängulisem ja turvalisem koht lapse kasvamiseks ja arenemiseks.

Moto: Laps teeb kõike, mida ta suudab ja oskab, ise.