Lasteasutuse juhtmõte, eesmärgid 2021/22

Juhtmõte: VIHMANE VÕI ILUS ILM, IKKA RÕÕMUST SÄRAB SILM!

Märksõnad: õuesõpe, lapsest lähtumine, loovus, mängulisus, sotsiaalsed oskused, erivajadustega lapsed, , mitmekesine õpikeskkond, projektõppe rakendamine (praktiline tegutsemine), õppeprotsessi terviklikkus ja lõimitus, paindlikkus, tervis, liikumine, kaasaegsete innovaatiliste meetodite, vahendite kasutamine (sh robootika), koostöö huvigruppidega

Peaeesmärk: Laps väärtustab ja hoiab loodust ning märkab muutusi ümbritsevas.

  • Projektõppe rakendamine, mida toetavad õuesõpe, avastus- ja uurimusõpe, digiõpe. Õppimine kõikide meeltega, loovtööd, loovmängud. Õppeprotsessi terviklikkus ja lõimitus, paindlikkus.
  • Õuesõppe süsteemne läbiviimine
  • Lasteasutuses on loodud õpikeskkond, mis toetab kõikide laste õpihimu, iseseisvust, on eakohane, turvaline ja arendav.
  • Lapsel on soov aktiivselt liikuda ja ta on teadlik tervislikest eluviisidest, sh vaimne tervis, sotsiaalsed oskused.
  • Lapse individuaalse arengu ja erisuste (ka andekuse) varajane märkamine ja toetamine koostöös lapsevanema ja tugisüsteemidega.

Lasteaia missioon
Meie lasteaias saab iga laps arendavas, turvalises ja sõbralikus keskkonnas olla laps ning minna kooli enesekindlana, kaaslastega arvestava ja õpihimulisena.

Visioon
Meie lasteaed on kõige lapsesõbralikum, mängulisem ja turvalisem koht lapse kasvamiseks ja arenemiseks.

Moto: Laps teeb kõike, mida ta suudab ja oskab, ise.