Lasteasutuse juhtmõte, eesmärgid 2022/23

Juhtmõte: ÕUES ON PÕNEV!

Peaeesmärk: Laps oskab seostada, väljendada oma mõtteid, tundeid ning väärtustada ja hoida tervist ja keskkonda.

  • Projektõppe rakendamine – laps saab teadmisi läbi praktiliste tegevuste, arutleb ning suudab isetegemise ja kogemise teel jõuda lahendusteni.
  • Õuesõppe süsteemne läbiviimine (vähemalt 1x nädalas) – õuesõpe, matkad loodusesse, õppekäigud  ja õues viibimine on olulisel kohal lapse silmaringi, väärtuste ja tervisliku eluviisi kujunemisel.
  • Lapse digipädevuste kujunemise toetamine, kasutades erinevaid robootika ja IT- vahendeid (Robootika läbiviimine vähemalt 2x kuus).
  • Õpikeskkonna loomine projektiteemast lähtudes. Õue kui õpiruumi aktiivsem ja teadlikum kasutamine.
  • Lapsel on soov aktiivselt liikuda ja ta on teadlik tervislikest eluviisidest, sh vaimne tervis, sotsiaalsed oskused.
  • Lapse individuaalse arengu ja erisuste (ka andekuse) varajane märkamine ja toetamine koostöös lapsevanema ja tugisüsteemidega.

Lasteaia missioon
Meie lasteaias saab iga laps arendavas, turvalises ja sõbralikus keskkonnas olla laps ning minna kooli enesekindlana, kaaslastega arvestava ja õpihimulisena.

Visioon
Meie lasteaed on kõige lapsesõbralikum, mängulisem ja turvalisem koht lapse kasvamiseks ja arenemiseks.

Moto: Laps teeb kõike, mida ta suudab ja oskab, ise.